Onsdag 4. januar ble fylkesordfører i Aust-Agder fylkeskommune, Bjørgulv Sverdrup Lund (H) valgt til leder av politisk samordningsgruppe. Det er denne gruppen av regionale politikere som skal samordne og drive frem arbeidet med Regionplan Agder 2020 i landsdelen. Toril Runden (Ap), opposisjonsleder i Vest-Agder fylkeskommune, ble valgt som nestleder.
Regionplan Agder 2020-arbeidet og politisk samordningsgruppe skal samordne regionens satsinger etter at Agderrådet ble lagt ned i fjor.

Den politiske samordningsgruppen består også av ordførerne i Kristiansand og Arendal, Arvid Grundekjøn og Einar Halvorsen, begge fylkesordførerne på Agder, Terje Damman og Bjørgulv Sverdrup Lund. Fra Aust-Agder fylkeskommune stiller også AP representant, Tellef Inge Mørland. I tillegg deltar en representant for hvert av regionrådene i de to Agder fylkene; Jan Dukene (Østre Agder) Leiv Rygg (Setesdal) Arne Thomassen (Knutepunktet) Oddmund Ljosland (Lindesnes) og Odd Omland (Lister) På møtet ble det også enighet om at Grimstad kommune, som ikke er medlem i noe regionråd, likevel skulle få møte og talerett fordi det er viktig å ha universitetsbyen og regionens tredje største by inkludert i samarbeidet.

På dette første møte ble bl.a. organiseringen av arbeidet rundt Regionplan Agder 2020, diskutert. Det var stor enighet om at det var viktig å vise til og trekke frem konkrete resultat av samhandling i regionen. Fylkesordfører i Vest-Agder, Terje Damman mente samordningsgruppa var det viktigste politiske organet for regionens utvikling. Dessuten var det viktig å samordne felles krav og sørge for felles lobbyvirksomhet inn mot sentrale myndigheter. Samordningsgruppens nyvalgte leder mente det var viktig å få grep om Regionplan Agder 2020 og få frem en oversikt over konkrete tiltak som bidrar til å løfte landsdelen.

Arbeidet med å få på plass en felles statistikk- og analyseportal for Agder ble også diskutert. Bedre statistikk vil kunne gi kunnskapsbasert regional utvikling. Tine Sundtoft orienterte og sa at plan og bygningsloven samt folkehelsearbeid er bare et par av de tingene som krever bedre analyseverktøy for å kunne ta de riktige grepene i landsdelen.

Agderrådet hadde et eget universitetsutvalg, som først jobbet for å sikre regionen et eget universitet. Når det ble oppnådd i 2007, har jobben i det siste vært å arbeidet for bedre rammebetingelser og rette opp urettferdig finansiering av landets nye universitet. Samordningsgruppen fikk en orientering om arbeidet som er blitt gjort tidligere og vil i et senere møte ta stilling til om og evt. hvordan et liknende arbeid skal videreføres.

Det som engasjerte flest var likevel samarbeid rundt den kommende nasjonale transportplanen(NTP) og infrastruktur i landsdelen. Her er det svært viktig å være samkjørte og kjøre felles prioriteringer.

Protokoll fra konstituerende møte i politisk samordningsruppe kan lastes ned her.

av Cheryl Macdonald, publisert 5. januar 2012 | Skriv ut siden