”Lyttevenn” - prosjektet er et av flere eksempler på initiativ som er blitt satt ut i livet av fylkeskommunen for å bidra til å følge opp et av hovedmålene i Regionplan Agder 2020. Prosjektet tar utgangspunkt i at eldre i lokalsamfunnet ofte utgjør en stor ubrukt ressurs.

Formålet med prosjektet er å bygge bro mellom generasjonene, og herunder utvikle en modell for eldres aktive deltakelse i skolen, for å stimulere og motivere leseferdighet og leselyst hos barn i alderen 7 til 9 år i samarbeid med skolens pedagogiske personale.

En lyttevenn er en person som deltar i skolens arbeid med leseforståelse – ofte en pensjonist. Den skal lytte til elevenes lesing og forklare vanskelige ord og sammenhenger i teksten som elevene ikke forstår.

Prosjektet har vist å ha positive effekter for skolelever, engasjerte eldre og for kvaliteten på leseundervisningen. Det bidrar til at elever i skolen utvikler langt bedre ferdighet og mestring når det gjelder høytlesing og forståelse av innhold. I tilleg gir det lyttevennene en meningsfull anledning til å bruke sine evner, erfaringer og livsvisdom på en individ- og samfunnsnyttig måte. Det beriker undervisningsmiljøet og bygger bro og gjensidighet mellom generasjoner.

Det er fylkeseldrerådet i Vest-Agder som har vært initiativtaker og drivkraft i prosjektet. Nå overtar kommunenes eldreråd og lokale samarbeidspartnere oppgaven. Pr. februar 2012 er 12 av 15 kommuner i gang med prosjektet. Universitetet er også koblet opp mot prosjektet.

En aktuell presentasjon om prosjektet kan lastes ned fra menyen til høyre.

av Manuel Birnbrich, publisert 13. mars 2012 | Skriv ut siden