Fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder har nylig vedtatt en internasjonal strategi for Agder. Arbeidsgruppen som har utarbeidet strategien ønsker å takke alle som har bidratt med innspill til strategien på seminarer og i selve høringsrunden. Strategien vil bli fulgt opp som ledd i gjennomføringen av Regionplan Agder 2020.

Agder er en region med lange tradisjoner for internasjonalt samarbeid. Landsdelens næringsliv er eksportrettet, og regionen er sterkt påvirket av kulturelle strømninger fra utlandet. Agder har innbyggere fra ca 150 land, mange utenlandske studenter og arbeidstakere, og mange utenlandsrettede transportforbindelser. Aktører innenfor det offentlige, akademia og næringslivet deltar i internasjonalt samarbeid innenfor sine virkefelt.

Fylkeskommunene besluttet høsten 2010 å utarbeide en felles internasjonal strategi for Agder som ledd i oppfølgingen av regionplanen. Internasjonal virksomhet skal være et virkemiddel for å nå de overordnede målsettingene i planen. Regionplanens fokus på kunnskap, kompetanse, verdiskapning, bærekraftig utvikling og samarbeid/partnerskap forutsetter en sterk internasjonal orientering. Landsdelens eksisterende internasjonale engasjementer kan samordnes bedre, og det offentlige virkemiddelapparatet kan forbedres.

Den internasjonale strategien og vedleggene kan lastes ned fra menyen til høyre.

av Manuel Birnbrich, publisert 3. juli 2012 | Skriv ut siden