Aust-Agders fylkesvaraordfører, Jon Olav Strand slapp nyheten om at Grønt batteri vil være et fyrtårn i det videre arbeidet med Regionplan Agder 2020 da han åpnet Energikonferansen Sør 2012. Over 100 møtte fram på Campus i Grimstad for å diskutere Agders posisjon og muligheter knyttet til et økende overskudd av fornybar energi.

Paneldebatt med f.v. Jan Pedersen (Agder Energi), Gaute Tjørhom (Sira Kvina Kraftselskap), Jon Olav Strand (Aust-Agder fylkeskommune), Maja Felicia Bendtsen (EcoGrid-Bornholm), Trond S. Kristiansen (Vest-Agder fylkeskommune) og Siri Mehling (H).

Politisk samordningsgruppe for oppfølging av Regionplan Agder 2020 vedtok i sitt møte den 20.september å gå inn for at Agder skal ta en aktiv rolle i forhold til "Grønt batteri". Dette er en sak som krever god regional og lokal forankring. Det er en stor jobb som skal gjøres, men det blir nå satt fart på denne prosessen. Her er man avhengig av et godt samspill mellom en rekke aktører, både innen næringslivet og offentlige myndigheter. Norge og vår region vil kunne lagre billig fornybar kraft når det er for mye av den, og selge dyr fornybar kraft når det er for lite. Planene for Norge og vår region som et "grønt batteri" krever konkretisering og planmessig arbeid i tida framover. "Grønt batteri" må gi regional verdiskapning og veie inngrep opp mot klassiske naturvernhensyn. Hvor og hvor mye linjenett og vannregulering er vi villige til å tåle?

Norge har store vannkraftmagasiner og kan bruke overskuddskraften som blir produsert i EUs "vindbelte" (Danmark, Nederland, Tyskland og Storbritannia) når det blåser til å spare på vannkraften i egne vannmagasin eller også pumpe vann opp i disse. Når det produseres for lite i "vindbeltet" kan vi produsere kraft som kan sendes tilbake til landene rundt oss. Etableringen av et grønt batteri vil kreve store investeringer både i det nasjonale kraftnettet, samt i eksisterende vannkraftverk (større dammer, pumpekraft og økt produksjonskapasitet). Spesielt viktig er det derfor at blir etablert klare og langsiktige vurderinger for de samlede klimainvesteringene. Behovet for nye utvekslingskabler til Europa, og forsterking av det regionale og nasjonale kraftnettet må utredes nærmere.

Gaute Tjørhom, administrerende direktør for Sira Kvina Kraftselskap, som har landets største kraftverk redegjorde for Agders muligheter for kraftutveksling. Mye kan oppnås eksisterende anlegg, men det trengs økt overføringskapasistet.

Trond S. Kristiansen fra Vest-Agder fylkeskommune pekte i sitt foredrag på behovet for endret inntektsfordeling knyttet til kraftutveksling.

Siri Mehlin (H) redegjorde for Stortingets klimaforlik og viktigheten av å elektrifisere norsk oljeproduksjon. Som begrunnelse for at det er viktig at Norge gjør betydelig klimakutt innenlands uttalte hun: "Det er viktig å vise verden hvordan et velferdssamfunn kan utvikles til også å være klimavennlig".

Jan Pedersen fra Agder Energi og Maja Felicia Bendtsen fra EcoGrid-Bornholm påpekte begge at dagens strømnett må bli langt mer "smarte".

Se alle foredragene på Energikonferansens egen hjemmeside.

(Kilde: http://www.austagderfk.no/Tjenester-og-fagfelt/Regional-utvikling1/Klima-og-miljo/Aktuelt-om-klima-og-miljo/Energikonferansen-sor/)

av Hans Fløystad (Aust-Agder fylkeskommune), publisert 10. oktober 2012 | Skriv ut siden