Torsdag 18. oktober 2012 møttes Agders stortingsrepresentanter og ordførere på Strand Hotel Fevik. Under ledelse av fylkesordfører i Aust-Agder, Bjørgulv Sverdrup Lund ble det nyetablerte Sørlandstinget satt for første gang.

Sørlandstinget samler folkevalgte fra alle tre forvaltningsnivå; stat – fylkeskommune og kommune. Dette skal være en fast organisert møteplass for dialog, initiativ og kunnskapsformidling.

Ordfører i Grimstad, Hans Antonsen, og fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund la i sine åpningshilsener stor vekt på hva Agder har fått til og bør få til.

Ved gjennomgangen av forslag til statutter reiste Arvid Grundekjøn, ordfører i Kristiansand, en debatt omkring representasjon for store kommuner. Konklusjonen ble at Arendal og Kristiansand kan utvide sin representasjon med opposisjonslederen i kommunestyret.

Det er et mål at Sørlandstinget skal være en møteplass for Agder, og Arne Thomassen, Bjørgulv Sverdrup Lund og Peter S. Gitmark innledet – hver fra sitt ståsted som folkevalgt på ulike nivå, til en debatt om hvordan man kan styrke det politiske samarbeid om å videreutvikle Agder som bærekraftig region.

En videre utvikling av Agder forutsetter gode kommunikasjoner. Bjørgulv Sverdrup Lund leder politisk samordningsgruppe i forhold til Regionplan Agder 2020 og han er sentral i regionens arbeid for Agder-satsing i Nasjonal transportplan (NTP). Lund orienterte om arbeidet for forbedring av E39, E18 og RV9 – og en helhetlig løsning rundt Kristiansand og Gartnerløkka. Plenumsdebatten viste at dette samler politikerne på Agder.

Sørlandstinget hadde også satt av noe tid til engasjerte orienteringer om sentrale samfunnsutfordringer. Helle I. Mellingen orienterte om prosjektet likestilling som regional utviklingskraft. Helene Fladmark fra Eyde nettverket orienterte om Prosessindustrien på Sørlandet og Visjon 2050. Til slutt utfordret Kjell Sjursen (Arendal kommune), Stian Rønnvåg (Sørlandsliv) og Jan Inge Tungesvik (KS) møtet omkring innovasjon i offentlig sektor.

Tinget drøftet planene for de neste samlinger, første gang i tilknytning til Agderkonferansen i januar 2013. Peter S. Gitmark avsluttet til slutt Sørlandstinget 2012.

(Kilde: http://www.ks.no/Regioner/Agder/Forsideartikler/Sorlandstinget-er-etablert/)

av Ruth Nilsen Stubberud (KS Agder, publisert 24. oktober 2012 | Skriv ut siden