Da Politisk styringsgruppe for Regionplan Agder 2020 var samlet i Åseral i september var likestilling et av hovedtemaene. Det ble informert om at det er tilsatt en prosjektleder for et hovedprosjekt om likestilling de neste tre årene. Prosjektet heter likestilling som regional kraft. Den nye prosjektlederen er Helle Mellingen. Hun er i ferd med å avslutte sitt doktorgradsarbeid ved Universitet i Agder. Hun tiltrådte stillingen 1. oktober.

Ordfører -odd -omland -kvinesdal
  Ordfører Odd Omland innledet engasjert om likestillingsarbeidet i Kvinesdal.  

Under en generell diskusjon om temaet ble det pekt på viktigheten av å ta ansvar gjennom blant
Odd Omland på møte i PSG
    Ordfører Odd Omland innledet engasjert om likestillingsarbeidet i Kvinesdal.     
annet å involvere tverrpolitisk og få frem en politisk sak med konkrete tiltak på kommunenivå. Det ble lagt opp til å gjennomføre en likestillingsturne for å sette likestilling på kartet og få frem konkrete mål for den enkelte kommune og region. Videre ble det trukket frem mulighet for å videreutvikle "verktøykasser" til bruk i både offentlig og privat sektor. Det ble tatt til orde for at alle politiske saker skal sjekkes ut i forhold til om det fremmer/hemmer likestilling. Et annet innspill var at det ansiktsløse likestillingsarbeidet må bort - det trenges ansikter og konkrete historier. Det ble for øvrig sett som et behov å få utviklet en strategi for likestilling. Og sist, men ikke minst viktig, å ha fokus på å sikre like muligheter for alle

Politisk styringsgruppe konkluderte med at det er viktig å videreføre og konkretisere arbeidet med likestilling basert på innspill som fremkom i møtet. Det ble besluttet at det skal utarbeides et eget strategisk notat om likestilling som behandles på neste møte i slutten av november. Under samlingen ble det også klart at et tas sikte på å få etablert en likestillingsallianse for Agderfylkene innen utgangen av 2012.

Referatet fra møtet kan lastes ned fra menyen til høyre.

 

av Jan Torkelsen, publisert 8. november 2012 | Skriv ut siden