Politisk styringsgruppe for Regionplan Agder 2020 pekte i september ut arbeidet med å utvikle Grønt batteri som en ny regional satsing. Det er et viktig ledd i målsettingen i regionplanen. Der er målet at i 2020 har Agder posisjonen som en internasjonalt ledende region for klimavennlig produksjon og distribusjon av fornybar energi.

Lars Audun Fodstad

Dette skjer ved utbygging av ny fornybar energi og tilrettelegging for kraftutveksling som gir økt leveranse av miljøvennlig energi til kontinentet. Politisk styringsgruppe vil nedsette en arbeidsgruppe for videre oppfølging av arbeidet.Seniorrådgiver Lars Audun Fodstad fra Statkraft og Sirdal kommune informerte på samlingen for styringsgruppen før helgen om Norge som grønt batteri.

Fodstad pekte på at Norge kan påta seg en viktig rolle i det kommende klimavennlige europeiske kraftsystemet. I 2050 vil, etter planen, 50 prosent av kraftproduksjonen i EU komme fra vindkraft og solkraft.

Trond -s -kristiansen
Trond S. Kristiansen

Etter som kraft er en «ferskvare» som må brukes når den blir produsert vil dette kreve at det blir etablert magasiner som kan lagre kraft når det blåser for mye og som kan produsere kraft når det ikke blåser. Norge vil her spille en viktig rolle fordi våre vannreservoar kan lagre og produsere kraft utfra behov.

Fodstad pekte på at et grønt batteri ikke betyr eksport av kraft, men både import - når det blåser -og eksport - når det ikke blåser. Han understreket videre på at skal Norge kunne bli et grønt batteri må det etableres nye nasjonale og internasjonale rammevilkår.

Energirådgiver Trond Schrader Kristiansen fra Vest-Agder fylkeskommune fremhevet at et av Sørlandets viktigste bidrag til fremtidens lavutslippssamfunn vil være industriens evne til å utvikle og produsere mer energieffektivt og med lave klimautslipp. Det bør etableres initiativ som kobler den verdensledende kompetansen innen for eksempel offshore-leverandørindustrien til utviklingen av nye bærekraftige næringer. Økt satsing i EU på fornybar kraft fra or eksempel. Vind og sol vil gjøre utbygging og distribusjon av klimavennlig regulerbar kraft i Agder verdifull. Dette gjør at Agder blir viktig for å oppfylle globale klimareduksjoner.

 

Mer om grønt batteri (pumpekraft) se:
http://www.statkraft.no/energikilder/vannkraft/pumpekraft/

av Jan Torkelsen, publisert 8. november 2012 | Skriv ut siden