Den 3. September tiltrådte Espen Moseidjord som prosjektleder for prosjektet Statistikk- og Analyseportal for Agder. Prosjektet er et samarbeid mellom Aust- og Vest-Agder, hvor både fylkeskommunene og fylkesmennene bidrar. Portalen skal kunne presentere statistikk for Agder på en lett og intuitiv måte blant annet gjennom kart, samt henvise til relevante analyser.

Statistikk- og analyseportalen retter seg først og fremst mot politiske og administrative beslutningstakere i Agder, samt grupper som er viktig fra et formidlingsperspektiv (f.eks. journalister), men skal generelt sikte mot å være utadrettet og treffe brede målgrupper i privat, offentlig og akademisk sektor.

Hovedmålet med statistikk- og analyseportalen for Agder er å samle og gjøre statistikk, analyser, prognoser, barometre og undersøkelser som er relevant for Agder tilgjengelig på ett sted på nett, samt å presentere innholdet på en oversiktlig, innovativt og lett begripelig måte. Statistikk- og analyseportalen for Agder er tenkt å være et viktig og effektiv verktøy for å skaffe oversikten over de viktigste regionale utviklingstrekkene og utfordringene.

- Portalen kommer til å være et viktig redskap for å bygge grunnmuren i nye, men også eksisterende, prosjekter, sier Moseidjord. Gjennom å bruke portalen skal man enkelt få en forståelse for hvilke utfordringer man i Agder i dag står ovenfor, samt på hvilke områder vi lykkes. Portalen vil komme til å være et nyttig og nødvendig verktøy i mange prosesser, utredninger og presentasjoner innenfor fylkeskommunens arbeid i Agder, legger han til.

Portalen vil videre bli brukt som et verktøy for evalueringer av de investeringer man har gjort i regionen. Det skal være enkelt å se trendene for bestemte enkeltindikatorer innenfor tema som f.eks. likestilling, videregående utdanning og folkehelse. Portalen skal oppdateres jevnlig med de siste data og vil derfor ikke bare fungere som et grunnlag for evalueringer, men også som inspirasjon til dypere analyser av temaer som i portalen kan virke verdt å se nærmere på.

Statistikken som legges til grunn i den nye portalen vil være allerede eksisterende data og i høyeste grad komme fra SSB, Folkehelseinstituttet og NAV. Det er likevel ingen forutsetning at kun disse kildene blir brukt. Dersom man har relevante datakilder lokalt vil dette også kunne bidra til å fylle portalen med viktig statistikk for Agder. - Målet er å samle de viktigste indikatorene for hvert fagfelt på ett sted, sier Moseidjord, og legger til at den visuelle fremstillinga av data, i tillegg til fokuset på Agder og dens regioner, vil være den største og viktigste forskjellen fra allerede eksisterende datakilder.

- Opprettelsen av en statistikk- og analyseportal for Agder er et svært viktig prosjekt for å kunne følge med på utviklingen i Agder og bidra til at Sørlandet fortsetter å utvikle seg i riktig retning, sier Moseidjord, og avslutter med å si at han håper alle i målgruppen vil kunne se nytten av portalen og bruke den jevnlig og ofte i sitt arbeide.

Skulle du ha noen spørsmål ang. portalen kan du sende en e-post til Espen.Moseidjord@vaf.no

av Manuel Birnbrich, publisert 20. november 2012 | Skriv ut siden