For første gang får bedrifter bli med i Interreg-prosjekter som ordinære partnere. Det framgår av forslaget til nytt Interreg-program for Øresund-Kattegat-Skagerrak-området som fylkeskommunene på Agder har vært med og jobbet frem.

Norske fylkeskommuner har det siste året vært aktive i arbeidet med å utvikle de nye, grenseoverskridende samarbeidsprogrammene med svenske, danske og finske naboregioner. Nytt programforslag for perioden 2014-2020 (ØKS-program) ble levert til nasjonale myndigheter 15. november 2013. Mandag 13. januar ga nasjonale myndigheter positive tilbakemeldinger. Endelig programforslag oversendes EU-kommisjonen i løpet av våren, slik at første utlysning av prosjektmidler forventes å skje høsten 2014, hvor det nye er at også bedrifter kan søke tilskudd. Tidsplanen er dog beheftet med usikkerhet knyttet til når EU endelig vedtar langtidsbudsjettet for 2014 – 2020 og hvor lang tid Kommisjonen måtte bruke på godkjenningsbehandlingen.

Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. Programmet ble etablert i 1990 for å styrke samarbeidet mellom naboregioner som var delt av nasjonale grenser innenfor og på grensen av EU. Norge har deltatt i Interreg-samarbeidet siden 1996.

av Richardsen, Wanja, publisert 27. januar 2014 | Skriv ut siden

Se også: