• Klimasatsingsmotiv
  av Hans Fløystad, 06.12.16

  Agder må ta en større andel av Klimasats-ordningen!

  Klimasats-ordningen er et resultat av regjeringspartienes budsjettforlik med Venstre og KrF i fjor...

  Les mer
 • Svinør
  av Hege Kristin Martinsen, 01.12.16

  Agder har uthavner i verdensklasse

  Bevaring og bærekraftig forvaltning av uthavnene langs Agderkysten ligger inne i handlingsprogrammet...

  Les mer
 • Konferanse Bilde 1
Foto: Cheryl Macdonald
  av heka14, 01.12.16

  "Ung og innafor? Ung i Agder 2016"

  Konferansen "Ung og innafor? Ung i Agder 2016" ble gjennomført 3-4.november med nærmere 300...

  Les mer
 • Likestilt Arbeidsliv
  av Ingrid Michaelsen, 01.12.16

  Aktuelt fra prosjekt Likestilt Arbeidsliv

  Ansatte i bedriftene mottok i slutten av november en anonym spørreundersøkelse som skal kartlegge...

  Les mer
 • Kjell Pedersen Rise Dda
  av heka14, 01.12.16

  Først på den digitale motorveien- Men ikke best

  I Regionplan Agder 2020 er det en overskrift som heter Først på den digitale motorvegen. Her står...

  Les mer
 • Forskning
Foto: Inger Holen
  av Inger Holen, 01.12.16

  Er det nødvendig å forske i kommunene?

  18. november stod forskningsbasert innovasjon på agendaen til Rådmannsgruppen Agder 2020. Dette...

  Les mer
 • Svein Hansen b
  av Jan Torkelsen, 11.11.16

  Agder forsterker arbeid omkring en felles koordinert utdanningsstrategi

  I arbeidet med å følge opp Regionplan Agder 2020 er det etablert en faggruppe for utdanning. Den...

  Les mer
 • Trond Madsen NHO På Sørlandstingsmøte 131016
  av Jan Torkelsen, 13.10.16

  NHO ønsker en utvidet bymiljøavtale-ordning

  Da Sørlandsrådet torsdag hadde den kommende Nasjonal Transportplan for perioden 2018 til 2029 på...

  Les mer
 • Sørlandsrådet 131016
  av Torkelsen, Jan H., 13.10.16

  Økt påvirkningstrykk fra Agder mot kommende Nasjonal Transportplan

  Sørlandsrådet, som er den politiske styringsgruppen for arbeidet med Regionplan Agder 2020, har som...

  Les mer

Agder designer oppskriften på en klimavennlig region

Tirsdag 27. september samlet representanter fra regionens næringsliv, akademia, og offentlig sektor seg for å diskutere hvordan Agder kan nå sine klimamål for 2020. Det ble et produktivt møte med...

av Endre Helgeland/Inger Holen, 30.09.16

Nyttige verktøy for mobilisering til Horisont 2020

I nyhetsbrevet i april skrev vi om at det opprettes et nytt regionalt EU-nettverk som skal mobilisere til økt aktivitet fra Agder i Horisont 2020. Et sentralt verktøy for å nå denne ambisjonen vil...

av Håvard Skattum, 30.08.16

Tre stjerner til Agder

Gjennom systematisk og hardt arbeid over flere år har landsdelen høstet resultater gjennom å bli belønnet med tre av fire stjerner i et prestisjetungt europeisk nettverk. Nettverket arbeider for å øke...

av Inger Holen, 30.08.16

Presser på for bedre fiberforbindelser

Torsdag 18. august ble det arrangert debatt under Arendalsuka om satsingen på grønne datasentre. Meldingen fra debattdeltakerne var klar: Gi oss bedre fiberforbindelser. På den måten kan...

av Håvard Skattum, 24.08.16

Kickstart for pilotvirksomhetene i Likestilt arbeidsliv

Det har vært en begivenhetsrik periode for prosjektet Likestilt arbeidsliv. Fredag 12. august ble 15 virksomheter presentert som pilotvirksomheter, med mål om bli sertifisert som likestilte...

av Håvard Skattum, 24.08.16

Lansering - ny versjon av statistikkportal for Agder

Ny versjon av statistikkportalen er nå tilgjengelig. Hovedmålet med statistikkportal for Agder er å samle relevant statistikk på et sted, og få et intuitivt verktøy for å fremstille statistikken i...

av Børje Michaelsen, 15.08.16

Forskningsbasert innovasjon for regional utvikling

Regionalt forskningsfond Agder (RFF Agder) er en sentral aktør for å kvalifisere bedrifter, offentlige aktører og forskningsmiljøer i Agder til nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer. I...

av Håvard Skattum, 12.07.16

Hvordan bli en vinner-region?

Hvilke handlinger er best egnet til å skape innovasjon og bærekraftig verdiskaping i Agder? Det regionale partnerskapet forsøkte å finne fram til gode løsninger i en workshop i gründerhuset CoWorx i...

av Benny A. Johansen og Håvard Skattum, 24.06.16

Innholdsrike dager i Nordsjøsamarbeidet

Politiske og administrative representanter fra Agder-fylkene har denne uken deltatt på Nordsjøkonferansen i Billund, Danmark. I dag er Agder godt representert på årsmøtet til Nordsjøkommisjonen.

av Siv Hemsett, Jon Halvard Eide, Håvard Skattum, 17.06.16

Sørlandstinget samles om regionale utfordringer

27. mai var alle ordførerne i Agder samlet til Sørlandsting på Stortinget. Sørlandstinget er en møteplass mellom ordførerne i Agder og Sørlandsbenken på Stortinget, og en arena for å løfte frem...

av Håvard Skattum, 14.06.16

1,3 millioner til innovasjon og regional koordinering av eHelse

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har nylig innvilget 1,3 millioner kroner til Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi (RKG). RKG er et nyetablert interkommunalt nettverk som består...

av Erlend Kydland Faanes, 14.06.16

- Gjennom samhandling kan vi få til mer

I slutten av februar vendte Tine Sundtoft tilbake som fylkesrådmann i Vest-Agder, etter drøye to hektiske år som klima- og miljøminister. Hun merker et stort engasjement for regional utvikling i...

av Håvard Skattum, 13.06.16

USUS styrker besøksnæringene på Agder

Nylig slo næringsklyngen Usus seg sammen med Visit Sørlandet AS til USUS AS. Selskapet skal bygge videre på det gode arbeidet som har blitt gjort, og være en sentral aktør for å realisere målene i...

av Siv Hemsett, 13.06.16

Ryen gleder seg til nybrottsarbeid med pilotvirksomhetene

Merethe Anette Ryen er tilsatt som prosjektleder for sertifiseringsprosjektet "Likestilt arbeidsliv". Med master i sosialantropologi og 10 års erfaring fra konsulent og analysebransjen er hun klar for...

av Håvard Skattum, 13.06.16

Slik har ungdom i Agder det i 2016

Tidenes største levekårsundersøkelse på Sørlandet er nå gjennomført, og nærmere 14.000 elever har svart på undersøkelsen. Resultatene fra undersøkelsen er nå sendt ut til alle kommunene og begge...

av Børje Michaelsen, 13.06.16

- Fengsel i Froland vil komme

Sørlandstinget ba i møtet 27. mai Regjeringen om å bevilge planleggingsmidler til nytt fengsel i Froland. Statssekretær i Justisdepartementet, Ove Vanebo, svarte med å forsikre om at Stortingets...

av Håvard Skattum, 30.05.16

Sørlandstinget kjemper for militær tilstedeværelse på Kjevik

Statssekretær i Forsvarsdepartementet, Øystein Bø, måtte tåle et høyt engasjement og stort trykk mot forslaget om å legge ned Luftforsvarets skolesenter på Kjevik. Regjeringens langtidsmelding for...

av Håvard Skattum, 30.05.16

Mobiliserer til Klimasats i Agder

Regjeringen har utlyst inntil 100 millioner kroner til klimatiltak i kommunene gjennom tilskuddsordningen "Klimasats". 12. mai inviterte Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Klimagruppa i Regionplan...

av Håvard Skattum, 24.05.16

Agder-kommunene løfter e-Helse og velferdsteknologi

IKT-miljøene på Agder besluttet på en samling onsdag 13. april å danne et felles IKT-nettverk innen e-Helse og velferdsteknologi. Nettverket vil fungere som en referansegruppe til Regional...

av Håvard Skattum, 18.04.16

Felles oppvekstplan for Listerregionen

Listerrådet og kommunestyrene i Listerregionen har i vinter vedtatt en felles oppvekstplan. Planen er ment som et bindeledd mellom målene i Regionplan Agder 2020 og de kommunale oppvekstplanene.

av Håvard Skattum, 18.04.16

Agder mobiliserer til økt deltakelse i Horisont 2020

I disse dager legges siste hånd på verket på en søknad om å opprette et regionalt EU-nettverk på Sørlandet. Nettverket skal bidra til å styrke Agders næringsliv, offentlig sektor og FoU-...

av Håvard Skattum, 18.04.16

Ambisiøst pilotprosjekt for likestilling og mangfold

Onsdag 13.april ble pilotprosjektet Likestilt arbeidsliv lansert hos Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Likestillingssertifisering av virksomheter i offentlig og privat sektor skal testes ut...

av Helle Ingeborg Mellingen, 18.04.16

Ung i perfeksjonssamfunnet

Hvordan er det å være ung i dagens samfunn? Har vi skapt et perfeksjonssamfunn? Hvordan skal vi fange opp de som faller utenfor? Det var noen av spørsmålene som ble tatt opp på konferansen "Ung i...

av Håvard Skattum, 15.04.16

Høy aktivitet for bevaring av uthavnene på Agder

Et av de sentrale arbeidsfeltene innenfor kultursatsingen i Regionplan Agder 2020, er forvaltning og bevaring av Sørlandets unike uthavner. Denne våren er det høy aktivitet hvor det både skal vedtas...

av Håvard Skattum, 15.04.16

Likestilt arbeidsliv

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og fylkeskommunene i Agder inviterer til seminar onsdag 13.april. Her presenteres pilotprosjektet som starter i august.

av Helle Ingeborg Mellingen, 06.04.16

Tydelig strategi om veien videre for datasentersatsing

Sørlandsrådet fikk i dag fremlagt et forslag til strategi for videre arbeid knyttet til grønn kraftforedlende industri og datasenteretableringer på Agder. Rådet vil ta et koordinerende ansvar for det...

av Håvard Skattum, 01.04.16

Sørlandsrådet vil ta en aktiv rolle i arbeidet med å følge opp Nasjonal transportplan

Transportetatenes grunnlag for Nasjonal transportplan 2018-29 er nå på høring frem til 1. juli. I et saksfremlegg som ble behandlet i et møte i Sørlandsrådet i dag betegnes plangrunnlaget, kombinert...

av Jan Torkelsen, 01.04.16

Utdanning, kommunikasjon og grønn verdiskaping prioriteres i regionsamarbeidet

Regionplan Agder 2020 er hovedplanen som alle kommuner og de to fylkeskommunene i Agder har vedtatt å samarbeide om. Da en i 2015 hadde gjennomført de fem første årene av den tiårige planperioden ble...

av Jan Torkelsen, 01.04.16

Vi gratulerer Dyreparken

Vi gratulerer med velfortjent seier, sier leder av nominasjonskomiteen, Inger Holen. Dyreparken mottok Agderings kompetansepris for 2015. Prisen ble delt ut under Agderkonferansen «Fremtidens...

av Cheryl MacDonald, 27.01.16

Nytt navn, nye politikere og nytt engasjement

-Spennende og engasjerte politikere, slik oppsummerer Terje Damman når han forteller om første møte med nytt mannskap i gruppen som i praksis utgjør det politiske lederskapet i regionen. Nylig var...

av Cheryl MacDonald, 19.01.16

Bli med på seminar: Regional planstrategi

Kunnskapsgrunnlaget for Agders nye planstrategi er på høring. Meld deg på seminar 4.februar! Aust-Agder og Vest-Agder skal utarbeide en felles planstrategi for årene 2016-2020. Vi ønsker bred...

av Lisbeth Reed, 19.01.16

BLÅ VEKST - En internasjonal mulighet for Agder!

Agders internasjonale fagråd arrangerte den 5.juni et seminar som fokuserte på hvordan man kan skape økt bærekraftig vekst og sysselsetting innenfor den maritime og den marine økonomien. Seminaret...

av Cheryl MacDonald, 22.06.15

Inspirasjonsdag om europeisk samarbeid

Det er ikke mangel på muligheter innen europeisk samarbeid. Utfordringen ligger derimot i å koble egne behov til rett program. Til dette er det hjelp å få. Dette var en av konklusjonene fra...

av Cheryl MacDonald, 06.06.14