Color Pencils Ooti Licence
Foto: "ooti". Flickr.com - Creative Commons licence.

Foto: "ooti". Flickr.com - Creative Commons licence.

Listerrådet og kommunestyrene i Listerregionen har i vinter vedtatt en felles oppvekstplan. Planen er ment som et bindeledd mellom målene i Regionplan Agder 2020 og de kommunale oppvekstplanene.

- Vi føler at det er behov for å konkretisere noen felles satsingsområder og tiltak som hver kommune  kan ta med i sine oppvekstplaner. Da styrker vi hverandres arbeid, mener Svein Hansen.

Hansen er oppvekstsjef i Flekkefjord kommune. Han leder også Faggruppe for utdanning i Regionplanarbeidet, og har hatt en sentral rolle i utarbeidelsen av regional oppvekstplan for Lister.  

 

Positiv sirkel

Oppvekstplanen tar utgangspunkt i Regionplanen og "den positive sirkel":

1. Lærelyst er grunnleggende for læring

2. Læring er grunnleggende for kompetanseutvikling

3. Riktig kompetanse er grunnleggende for nyskaping i samfunns- og arbeidsliv

Den Positive Sirkel

Arbeidet med planen har pågått siden 2014 og er finansiert av skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Styringsgruppa har bestått av skolefaglig ansvarlige i de fem kommunene. Det har vært en egen prosjektgruppe og en person ansatt i en 20 % stilling som har arbeidet med planen.

- Hver kommune jobber videre gjennom sine lokale oppvekstplaner, men planen vil i tillegg jevnlig være tema på Lister-regionens skole- og barnehagenettverk. Arbeid med planen vil bli gjenstand for en midtveisevaluering etter 2 år(2018) og hovedevaluering etter 4 år(2020), kommenterer Hansen. 

 

Tre fyrtårn for oppvekst og folkehelse

Folkehelse er innlemmet som et eget punkt i planen, og skole- og barnehagenettverket skal arbeide tett med helsenettverket i Lister for og nå mål knyttet til folkehelse.

Planen definerer tre "fyrtårn" eller særlige tiltak. Det første fyrtårnet er et 5-årig program hvor man ønsker å utvikle kvaliteten på det pedagogiske tilbudet for elever i skolen og barna i barnehagen. I det andre fyrtårnet er det fokus på lederutvikling, og alle kommunene forplikter seg til å delta i et 2-årig lederutviklingsprogram ved Lister pedagogiske senter (LPS).

Det tredje fyrtårnet handler om Listerregionens deltakelse i det nasjonale prosjektet BTI, et prosjekt som skal sikre helhetlig og koordinert innsats overfor barn, unge og familier det er knyttet bekymringer til. Prosjektet ledes av Helsedirektoratet hvor det regionale oppfølgingsansvaret er gitt til Kompetansesenter for Rus - Sør (KoRus Sør).

Hver kommune har utført en kartlegging av alle tiltak kommunene har for tidlig innsats og samarbeid om familier i utsatte situasjoner. Målet er å danne et grunnlag for videre arbeid med å bedre den tverrfaglige tidlige innsatsen, både innad i den enkelte kommune samt i Listersamarbeidet. 

av Håvard Skattum, publisert 18. april 2016 | Skriv ut siden