Aust-Agder og Vest-Agder ble valgt ut av Helsedirektoratet i 2017 til å bli programfylker i "Program for folkehelsearbeid i kommunene".

Folkehelseprogrammet er en tiårig satsing fra 2017 til 2027 som skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige og systematiske folkehelsearbeid jf. Folkehelseloven. Barn og unge opp til 24 år er en prioritert målgruppe og programmet skal særlig bidra til å integrere psykisk helse som del av det lokale folkehelsearbeidet, samt fremme lokalt rusforebyggende arbeid.

I Agder har vi utfordringer med levekår og en stor andel barn og unge på Agder rapporter dårlig psykisk helse. Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner har fått tilsagn om 70 mill. kroner for perioden 2017-2021, med forbehold om Stortingets årlige bevilgninger. Midlene gir Agder en mulighet til et stort løft innen folkehelsearbeidet i kommunene.

Det ble valgt fire større prosjektsatsninger i Agder;

  1. BTI/ Bedre tverrfaglig innsats i folkehelsearbeidet.
  2. På felles vei- Helsefremmende barnehager og skoler.
  3. Nye mønstre- Bekjempe sosial ulikhet i barn og unges psykiske helse.
  4. Sosiale nettverk og sosiale medier- Lokalt rusforebyggende arbeid.

Folkehelseprogrammet på Agder har blitt en stor satsning som inkluderer totalt 26 kommuner. Dette har allerede skapt samarbeid på tvers av kommuner og gir nye muligheter for samhandling. Mulighetene ligger til rette for å lære enda mer av hverandre på Agder og styrke hverandre i det fremadrettede og helsefremmende arbeidet.

Det er stekt fokus i på evaluering i folkehelseprogrammet og alle helsefremmende tiltak som settes i gang i kommunene gjennom programmet skal evalueres. En sentral del av programmet er å styrke kommunene til å medvirke og legge til rette for forskning og innovasjon i folkehelsearbeidet.

Dette er i tråd med Regjeringens handlingsplan for å følge opp HelseOmsorg21-strategien, der det legges vekt på at det er behov for mer systematisk utvikling og bruk av forskningsbasert kunnskap om effekten av tiltak i folkehelsearbeidet. Handlingsplanen peker på at forskningsinnsatsen skal styrkes og i større grad rettes inn mot lokale prioriteringer. Det er et ønske om å frembringe mer kunnskap om hvilke tiltak som faktisk virker helsefremmende og gir god psykisk helse.

Nå i 2018 har prosjektene begynt med oppstarten av sine tiltak og man går nå en spennende tid i vente. I 2017 ble tiden benyttet til å rigge de større prosjektene med blant annet samarbeidskommuner og prosjektene involverer nå fra 5-16 kommuner. Det er et stort arbeid på gang for å mobilisere kommuner og andre aktører som jobber på tvers av faggrupper for å nå de samme målene. Psykisk uhelse er en av våre største folkehelseutfordringer og det er et stort behov for mer forebygging.

Psykisk uhelse er en av våre største folkehelseutfordringer og psykisk helse har ofte blitt glemt i det systematiske folkehelsearbeidet. Det er et stort behov for mer forebygging og derfor viktig å integrere psykisk helse som en likeverdig del av folkehelsen.

Folkehelseprogrammet gir Agder mulighet til å handle i en helt annen målestokk enn vi ellers ville vært i stand til og vi ønsker virkelig et gjennombrudd i arbeidet med å bedre psykisk helse her i Agder. Flere skal oppleve god psykisk helse og trivsel, og de sosiale forskjellene i psykisk helse skal reduseres.

For ytterligere informasjon, ta kontakt:

Programkoordinator, Anette Vesterskov Pedersen: AnetteVesterskov.Pedersen@vaf.no

 

 

av heka14, publisert 11. september 2017 | Skriv ut siden