«Nye mønstre – trygg oppvekst» prøver ut en ny måte å organisere tjenester på, ved å tilby familiekoordinatorer og «Familiens plan» til familier som strever med lavinntekt.

Forskning viser at lavinntekt, og utfordringene det kan føre med seg, ofte kan gå i arv. Det er økt risiko for at barn som vokser opp i familier med lavinntekt selv har lavinntekt som voksne. Målet med prosjektet er å bryte dette mønsteret hvor utfordringene overføres fra en generasjon til neste generasjon.

Tradisjonelt er tjenester i stor grad skilt mellom tilbud til barn og tilbud til voksne. I prosjektet Nye mønstre – trygg oppvekst skal man se helhetlig på barn og foreldres utfordringer, og jobbe samtidig og helhetlig med innsats til både voksne og barn. Familiekoordinator er altså koordinator for både voksne og barn i familien.

Familiekoordinator vil jobbe sammen med familien for å sikre akseptable boforhold og et stabilt oppvekstmiljø for barna, forbedret økonomisk situasjon, at foreldre kommer i arbeid eller aktivitet, og bedret helse.

Det finnes for lite kunnskap om hvordan barn og unge i lavinntektsfamilier opplever sin livssituasjon og hvilke tiltak og tjenester som kan bidra til endring. For å vite om prosjektet klarer å nå målene samarbeider vi med forskningsmiljøer om å utvikle og evaluere prosjektet.

Nye mønstre – trygg oppvekst vil gi ny kunnskap som kan få stor betydning for utvikling av tjenester lokalt og nasjonalt.

 

11 kommuner deltar i satsingen gjennom Folkehelseprogrammet i Agder.

Kontaktperson: prosjektleder Kristine Løkås Vigsnes – 481 51 622 kristine.vigsnes@kristiansand.kommune.no

Prosjektets hjemmeside finner du her: https://www.kristiansand.kommune.no/helse-og-omsorg/barn-og-familie/nye-moenstre---trygg-oppvekst/

av heka14, publisert 12. oktober 2018 | Skriv ut siden