I januar 2015 besluttet Politisk samordningsgruppe (PSG), nå kalt Sørlandsrådet, å starte prosjektet «Grønne datasentre på Sørlandet». En av oppgavene var å utforme forslag til en regional strategi for hvordan Agder kan etablere en grønn verdensledende datasenterklynge på Sørlandet.

Forslag til «Grønn datasenter strategi» ble utarbeidet av DLE consulting, og avsluttet april 2016. Med i strategiarbeidet har vært representanter fra de fem regionrådene, samt fra de to fylkeskommunene.

Les hele strategien her

 

Bakgrunn

Norge går mot et rekordsstort kraftoverskudd av fornybar energi, og over halvparten av dette kraftoverskuddet vil være på Sørlandet (7-8 TwH). I perioden 2005-2020 vil det bli investert 50-60 milliarder kroner i nye kraftnett og nye utvekslingskabler for strøm på Sørlandet.

Agder har gjennom en kombinasjon av sin beliggenhet, infrastruktur og vannkraftproduksjon en unik global posisjon. Dette gjør at Agder kan kalle seg verdens største fornybare kraftknutepunkt. Denne unike posisjonen gir regionen handlingsrom som kan utnyttes til ny grønn vekst i landsdelen. 

I Regionplan Agder 2020 har regionen satt seg felles mål. Et av fem hovedsatsninger i regionplanen er klima. Et viktig delmål under klima, omhandler ny grønn verdiskaping. Om dette sier planen bl.a. følgende:

Hvis Agder lyktes i å ta posisjon som en internasjonal klimaregion vil det gi regionen en fremtidsrettet og offensiv posisjon i møte med dagens utfordringer med omstilling og nedtrapping i oljerelaterte næringer etc. Dette vil være viktig for å beholde og tiltrekke seg både talent og innovasjonskraft fremover.

 

Politisk forankring

I april 2016 fikk Sørlandsrådet fremlagt "forslag til grønn datasenter strategi", og gjorde følgende vedtak:
 • Sørlandsrådet tar Grønn Datasenter Strategi til orientering.
 • Sørlandsrådet tar et koordinerende ansvar for å tilrettelegge etablering av en Grønn datasenterklynge på Agder på følgende områder:
  • Styrke fiberinfrastruktur
  • Forskning, utvikling og innovasjon
  • Regional næringsutvikling
  • Sørlandsrådet ber fylkeskommunene ta initiativ til at det etableres et selskap for markedsføring, salg og support

Strategien har blitt behandlet i fylkesutvalgene i Aust-Agder og Vest-Agder i juni 2016. Vest-Agder fylkeskommune bevilget et tilskudd på ca. 1,110 millioner kroner til oppfølging av strategien, mens Aust-Agder innvilget om 740 000 kroner. 

 

Oppfølging av strategien

Datasenterstrategien anbefaler at Agder i det videre arbeidet har følgende målsettinger:

 • Å posisjonere seg i nordisk og norsk sammenheng, som den mest attraktive regionen for etablering av store datasentre. Agder bør snarlig posisjonere seg som den regionen i Norge som satser på grønne datasentre.
 • Å levere arealer med høy kvalitet. Skal Agder klare å trekke til seg denne næringen kreves det at infrastrukturen er helt klar til bruk på kort varsel. Det vil si at aktuelle arealer gjerne er helt eller delvis ferdig utredet og klar for bygging. At fiber-, kraft- og vanntilførsel er klargjort/lett tilgjengelig.

Arbeidet kan deles opp i fire hovedområder:

 • Styrke fiberinfrastrukturen
 • Forskning, utvikling og innovasjon
 • Regional næringsutvikling
 • Etablering av datasentre

Erfaringene fra Luleå-regionen viser at dersom Agder skal lykkes med etablering av datasentre, må man aktivt ut og "selge" regionen. Den anbefalte strategien foreslår derfor å etablere et «Invest in Agder», med øremerkede ressurser for å løse denne oppgaven på en profesjonell måte. "Invest in Agder" bør tilrettelegge for etablering av både datasenterindustri og andre kraftforedlende industrier, som i hovedsak er utenlandske internasjonale aktører per i dag.

Denne bredere strategien vil gi et større potensial for å bringe flere industriprosjekter til regionen. Dette gir også en lavere risiko og man kan forsvare å bruke mer ressurser da nytteverdien for aktivitetene kan spres på flere initiativ og gi en bedre uttelling.

Kontaktpersoner

Prosjektleder Kjell Pedersen Rise, telefon 958 49 400, mail kjell.pedersen-rise@sarv.no
Rådgiver Gro Hege Hansen, telefon 945 00 121, mail ghh@vaf.no