Fylkeshelseundersøkelse i Agder vil bli gjennomført høsten 2019.

Hvorfor er det et behov for fylkeshelseundersøkelser?

I henhold til Folkehelseloven skal både kommuner og fylkeskommuner ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer for sin befolkning. Dette inkluderer både et samlet oversiktsdokument hvert fjerde år og et løpende arbeid med oversikt over folkehelsen. I forskriften er det satt opp krav til oversiktens innhold (§3). Det er listet opp seks temaområder som det skal innsamles opplysninger om og gjøres vurderinger av. Fra FHI og annet statlig nivå er det en bevissthet om at det for noen områder er mangler i tilgjengelig statistikk på kommune og fylkesnivå, f.eks. for helserelatert atferd som røyking og kostholdsvaner. Dette har blitt vektlagt i valg av spørsmål brukt i undersøkelsen, den skal fylle noen «hull» i sentralt tilgjengelig statistikk.

av Michaelsen, Børje, publisert 27. juni 2019 | Skriv ut siden