Ved å bruke indikatorkartet kan du enkelt få en samlet oversikt over hele innholdet i portalen. Indikatorene ligger her kategorisert på samme måte som under "Data" i portalen. Ved å trykke "Ctrl + F" kan du enkelt søke etter det du måtte lete etter for å se om portalen inneholder ønsket indikator eller tema. Dersom du bruker Mac kan du trykke "Command + F"

 Befolkning

 _____INNBYGGERTALL________________________

 • Folkemengde (K)
 • Innbyggere - Befolkningsvekst - årlig (%) (K)
 • Befolkningsutvikling (indeks, år 2000=100) (K)
 • Innbygger per km² (K)

_____PROGNOSER___________________________

 • Befolkningsprognose (MMMM) (K)
 • Befolkningsprognose, etter alder - 0-5 år (MMMM) (K)
 • Befolkningsprognose, etter alder - 6-15 år (MMMM) (K)
 • Befolkningsprognose, etter alder - 16-19 år (MMMM) (K)
 • Befolkningsprognose, etter alder - 20-66 år (MMMM) (K)
 • Befolkningsprognose, etter alder - 67 år og eldre (MMMM) (K)

_____ALDERSSAMMENSETNING________________

 • Folkemengde etter alder - i prosent (2018) (K)
 • Folkemengde i prosent - 0 år (K)
 • Folkemengde i prosent - 1-5 år (K)
 • Folkemengde i prosent - 6-12 år (K)
 • Folkemengde i prosent - 13-15 år (K)
 • Folkemengde i prosent - 16-19 år (K)
 • Folkemengde i prosent - 20-44 år (K)
 • Folkemengde i prosent - 45-66 år (K)
 • Folkemengde i prosent - 67-79 år (K)
 • Folkemengde i prosent - 80-89 år (K)
 • Folkemengde i prosent - 90 år eller eldre (K)
 • Forventet levealder - Menn (K)
 • Forventet levealder - Kvinner (K)

_____HUSHOLDNIGNSTYPER___________________

 • Husholdningstyper - Enfamiliehusholdninger. Aleneboende - Andel av alle husholdninger (%) (K)
 • Husholdningstyper - Enfamiliehusholdninger. Par uten hjemmeboende barn - Andel av alle husholdninger (%) (K)
 • Husholdningstyper - Flerfamiliehusholdninger - Andel av alle husholdninger (%) (K)
 • Husholdningstyper - Mor/Far eller par med barn - Andel av alle husholdninger (%) (K)
 • Husholdningstyper i prosent (2017) (K)

_____INNVANDRERTALL______________________

 • Andel innvandrere av alle i befolkningen - (%) (K)
 • Andel innvandrere av alle innvandrere, etter landbakgrunn - Afrika (%) (K)
 • Andel innvandrere av alle innvandrere, etter landbakgrunn - Asia med Tyrkia (%)(K)
 • Andel innvandrere av alle innvandrere, etter landbakgrunn - Europa unntatt Tyrkia (%) (K)
 • Andel innvandrere av alle innvandrere, etter landbakgrunn - Nord-Amerika (%) (K)
 • Andel innvandrere av alle innvandrere, etter landbakgrunn - Sør- og Mellom-Amerika
  (%) (K)
 • Innvandrere - Totalt (K)
 • Nettoinnvandring (K)

_____NETTOFLYTTING________________________

 • Nettoinnflytting, innenlandske flyttinger og flyttinger fra og til utlandet (K)

 

Arealbruk

 • Areal (km²) (K)
 • Andel bosatt i tettbygde strøk (K)
 • Sentrumssoner (K)
 • Strandsone: Bygninger i strandsona (K)
 • Strandsone: Strandsoneareal - Bygningsnært areal < 50 m (dekar) (K)

_____BOLIGBYGGING_________________________

 • Fullførte boliger (alle typer) (K)
 • Fullførte eneboliger (Fullførte eneboliger + Enebolig med hybelleilighet, sokkelleilighet o.l.) (K)
 • Andel fullførte eneboliger (Eneboliger + Enebolig med hybelleiligehet, sokkelleilighet o.l.) av alle fullførte boliger (%) (K)
 • Fritidsbygninger - Fullførte fritidsbygninger (K)
 • Sum fullførte fritidsbygninger f.o.m. 1983 (K)

 _____KVADRATMETERPRISER__________________

 • Gjennomsnittlig kvadratmeterpris (kr) - Eneboliger (K)
 • Gjennomsnittlig kvadratmeterpris (kr) - Småhus (K)
 • Gjennomsnittlig kvadratmeterpris (kr) - Blokkleiligheter (K)

  

Næringsliv og sysselsetting

_____ARBEIDSLEDIGHET_______________________

 • Arbeidsledighet: Personer registrert helt arbeidsledige – antall (K)
 • Arbeidsledighet: Personer registrert helt arbeidsledige – (%) (K)
 • Registrerte helt arbeidsledige innvandrere og deltakere på tiltak 15-74 - Innvandrere i alt (i prosent av arbeidsstyrken) (K)
 • Registrerte helt arbeidsledige innvandrere og deltakere på tiltak 15-74 - Gruppe 1: EU/EFTA, Nord-Amerika, Australia og New Zealand (i prosent av arbeidsstyrken) (K)
 • Registrerte helt arbeidsledige innvandrere og deltakere på tiltak 15-74 - Gruppe 2: Asia, Tyrkia, Afrika, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EFTA, Oseania utenom Australia og... (i prosent av arbeidsstyrken) (K)

_____SYSSELSETTING_________________________

 • Arbeidsstyrke - antall (K)
 • Sysselsetting - Sysselsatte personer - etter arbeidssted (antall) (K)
 • Sysselsetting - sysselsettingsvekst (årlig) (%) (K)
 • Sysselsatte etter næring  og arbeidssted (i prosent av alle sysselsatte) - 2016 (K)
 • Tilgang ledige stillinger (NAV) - Sum i løpet av året (Absolutte tall) (F)
 • Tilgang ledige stillinger (NAV) - Sum i løpet av året (indeks, år 2006=100) (F)

_____EKSPORT_______________________________

 • Fastlandseksport - Varer i alt (Mill. Kr.) (F)
 • Fastlandseksport - Matvarer, drikkevarer, tobakk (mill. kr.) (F)
 • Fastlandseksport - Fisk (Mill. Kr.) (F)
 • Fastlandseksport - Råvarer, unntatt brenselsstoffer (Mill. Kr.) (F)
 • Fastlandseksport - Brenselstoffer (Mill. Kr.) (F)
 • Fastlandseksport - Bearbeidde varer gruppert etter materiale (Mill. Kr.) (F)
 • Fastlandseksport - Maskiner, transportmidler og andre varer (Mill. Kr.) (F)
 • Fastlandseksport - Forskjellige ferdigvarer (Mill. Kr.) (F)

_____REISELIV_______________________________

 • Totalt antall overnattinger - Alle overnattingsbedrifter (F)
 • Andel overnattinger fra Norge - Alle overnattingsbedrifter (%) (F)
 • Andel overnattinger fra Utlandet - Alle overnattingsbedrifter (%) (F)

 _____FORSKNING OG UTVIKLING (FoU)_________________________

 • Bevilgning Norges Forskningsråd. Mill. kr. (F)
 • Bevilgninger fra Norges forskningsråd i 2012 etter fagområder og fylker. Mill. kr og prosent. (F)

 

Kommunikasjon og Transport

 • Bredbånd - 30/5 mb/s (%) (K)
 • Høyhastighets bredbånd - 100/10 mb/s (%) (K)
 • Bredbånd (fiber) - 100/100 mb/s (%) (K)

 _____REGISTRERTE KJØRETØY__________________

 • Biler per 1000 innbygger 31. desember (F)
 • Registrerte kjøretøy (personbiler) - Absolutte tall - Totalt (K)
 • Registrerte kjøretøy (personbiler) - Totalt - per innbygger (K)
 • Registrerte kjøretøy (personbiler) - Absolutte tall - Bensin (K)
 • Registrerte kjøretøy (personbiler) per innbygger - Bensin (K)
 • Registrerte kjøretøy (personbiler) - Absolutte tall - Diesel (K)
 • Registrerte kjøretøy (personbiler) per innbygger - Diesel (K)
 • Registrerte kjøretøy (personbiler) - Absolutte tall - Elektrisitet (El-biler) (K)
 • Kjørelengder - Gjennomsnitt per kjøretøy - Personbiler i alt (km) (K)

_____KOLLEKTIVTRAFIKK______________________

 • Kollektivtransport med buss - Fylkesinterne ruter - Reiser per innbygger (påstigning) (F)
 • Kollektivtransport med buss - Fylkesinterne ruter - Vognkilometer per innbygger (km) (F)

_____TRAFIKKULYKKER_______________________

 • Personer drept i veitrafikkulykker (F)
 • Personer skadd i veitrafikkulykker (alle typer skader) (F)

_____NETTOPENDLING_______________________

 • Nettopendling (innpendling - utpendling) (K)

    

 Utdanning – Barnehage

 _____OVERSIKT ANSATTE_____________________

 • Andel ansatte med barnehagelærerutdanning - (%) (K)
 • Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene - (%) (K)

_____OVERSIKT KOMMUNENE_________________

 • Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage - (%) (K)
 • Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år - (%) (K)
 • Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager (m2) (K)
 • Leke- og oppholdsareal per barn i private barnehager (m2) (K)
 • Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale bar (K)
 • Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i private barne (K)
 • Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (K)
 • Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger - Kr. (K)

_____BARNEHAGEDEKNING___________________

 • Andel barn 1-5 år med barnehageplass - (%) (K)
 • Andel barn med oppholdstid 33 timer eller mer per uke i kommunal barnehage - (%) (K)
 • Andel barn med oppholdstid 32 timer eller mindre per uke i kommunal barnehage - (%) (K)

  

Utdanning - Grunnskole

 _____EKSAMENSRESULTATER__________________

 • Matematikk skriftlig eksamen (K)
 • Norsk hovedmål skriftlig eksamen (K)
 • Grunnskolepoeng (Kunnskapsløftet) (K)
 • Nasjonale prøver 5. Trinn - Lesing (K)
 • Nasjonale prøver 5. Trinn - Regning (K)
 • Nasjonale prøver ungd. Trinn (8. Trinn) - Lesing (K)
 • Nasjonale prøver ungd. Trinn (8. Trinn) - Regning (K)
 • Standpunktkarakter - Matematikk standpunkt (K)
 • Standpunktkarakter - Norsk hovedmål standpunkt (K)

_____LÆRINGSMILJØ_________________________

 • Læringsmiljø - Læringskultur - (7. Trinn) (K)
 • Læringsmiljø - Motivasjon - (7. Trinn) (K)
 • Læringsmiljø - Støtte hjemmefra - (7. Trinn) (K)
 • Læringsmiljø - Trivsel - (7. Trinn) (K)
 • Læringsmiljø - Vurdering for læring - (7. Trinn) (K)
 • Læringsmiljø - Læringskultur - (10. Trinn) (K)
 • Læringsmiljø - Motivasjon - (10. Trinn) (K)
 • Læringsmiljø - Støtte hjemmefra - (10. Trinn) (K)
 • Læringsmiljø - Trivsel - (10. Trinn) (K)
 • Læringsmiljø - Vurdering for læring - (10. Trinn) (K)

 

_____SPESIALUNDERVISNING__________________

 • Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning (%) (K)

  

Utdanning – Videregående

 • Grunnskolepoeng 10. Trinn (K)
 • Valg av studieretning i VGO - yrkesfag (K)
 • Valg av studieretning i VGO - studieforberedende (K)

_____Gjennomføring_________________________

 • Fullført og bestått vgo i løpet av fem år (%) (K)
 • Fullført og bestått vgo i løpet av seks år (%) (K)
 • Fullført og bestått vgo i løpet av fem år, GUTTER (K)
 • Fullført og bestått vgo i løpet av fem år, JENTER (%) (K)
 • Fullført og bestått vgo i løpet av fem år, YRKESFAGLIG (%) (K)
 • Fullført og bestått vgo i løpet av fem år, STUDIEFORBEREDENDE (%) (K)
 • Andel læreplasser komm. sektor pr. 1000 innbygere (K)
 • Antall læreplasser komm. sektor (K)

  

Høyere utdanning og utdanningsnivå

 _____STUDENTER____________________________

 • Andel studenter i Norge og norske studenter i utlandet av alle i befolkningen 18 år eller eldre - etter bostedsfylke ved 16 år - (%) (K)
 • Studenter i Norge og norske studenter i utlandet - etter bostedsfylke ved 16 år (Studenter - MENN - %) (F)
 • Studenter i Norge og norske studenter i utlandet - etter bostedsfylke ved 16 år (Studenter - KVINNER - %) (F)

_____UTDANNINGSNIVÅ______________________

 • Grunnskolenivå - Personer 16 år og over - Prosent (K)
 • Videregående skolenivå - Personer 16 år og over - Prosent (K)
 • Fagskolenivå - Personer 16 år og over - Prosent (K)
 • Universitets- og høgskolenivå kort - Personer 16 år og over - Prosent (K)
 • Universitets- og høgskolenivå lang - Personer 16 år og over - Prosent (K)

 

Klima og Miljø

 _____UTSLIPP AV KLIMAGASSER______________

 • Utslipp til luft (1 000 tonn CO2-ekvivalenter) (K)

_____AVFALL OG RENOVASJON________________

 • Husholdningsavfall per innbygger - Kg. (K)

_____STASJONÆR ENERGIBRUK________________

 • Nettoforbruk av elektrisk kraft (GWh) - Husholdninger (K)
 • Nettoforbruk av elektrisk kraft (GWh) - Tjenesteyting (K)
 • Nettoforbruk av elektrisk kraft per innbygger (kWh/innbygger) - Husholdninger (K)
 • Nettoforbruk av elektrisk kraft per innbygger (kWh/innbygger) - Tjenesteyting (K)
 • Ladepunkter for el-bil, i alt (K)

  

Kultur

 _____OVERSIKT KOMMUNENE_________________

 • Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner (K)

_____BIBLIOTEK_____________________________

 • Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger (K)
 • Utlån alle medier fra bibliotek i videregående skole per elev (F)
 • Besøk i folkebibliotek per innbygger (K)
 • Bokutlån fra folkebibliotek per innbygger i alt (K)
 • Bokutlån fra bibliotek i videregående skole per elev (F)

  

 Levekår og helse

 _____INNTEKT/FORDELING______________

 • Inntekt etter skatt per husholdning, median - (kr). Alle husholdninger. (K)
 • Lavinntekt (husholdninger) - under 60 % av medianinntekt (%) (EU60) (K)
 • Brutto utbetalt økonomisk sosialhjelp - Gjennomsnittlig stønad per innbygger 16 år og over (kr) (K)

_____SYKEFRAVÆR____________________________

 • Legemeldt sykefravær for arbeidstakere, TOTALT (prosent) - Sykefraværsprosent. (K)
 • Legemeldt sykefravær for arbeidstakere, MENN (prosent) - Sykefraværsprosent. (K)
 • Legemeldt sykefravær for arbeidstakere, KVINNER (prosent) - Sykefraværsprosent. (K)

_____UFØRE_________________________________

 • Uføretrygdede (18-66 år) – I prosent av befolkningen (18-66 år) (%) (K)

_____UNGE UFØRE_____________________________

 • Uføretrygdede (18-44 år) – I prosent av befolkningen (18-44 år) (%) (K)
 • Antall nye uførepensjonister i aldersgruppen 18-29 år - Absolutte tall (F)
 • Andel nye uførepensjonister i aldersgruppen 18-29 år av alle i denne aldersgruppen  (per 1000) (F)
 • Andel mottakere av uførepensjon i aldersgruppen 18-29 år av alle i denne aldersgruppen  (per 1000) (F)

_____HELSETILSTAND__________________________

 • Andel i aldersgruppen75+ med hoftebrudd (S72) - per 1000 (K)
 • Overvekt og fedme, menn ved sesjon − overvekt inkl. fedme (KMI over 25), andel (prosent) (K)
 • Legemiddelbrukere -  behandling av type 2-diabetes (30-74 år) - per 1000, standardisert (K)
 • Legemiddelbrukere (0-74 år) - Diabetesmedikamenter (A10) - per 1000, standardisert (K)
 • Legemiddelbrukere - Kolesterolsenkende midler (C10) - per 1000, standardisert (K)
 • Legemiddelbrukere - Midler mot hjerte- og karsykdommer (C unntatt C10) - per 1000, standardisert (K)
 • Legemiddelbrukere (0-74 år) - Midler ved psykiske lidelser (N05A,N06A) - per 1000, standardisert (K)

_____HELSEATFERD____________________________

 • Røyking - Dagligrøykere - Andel (16-74 år) - (%) (F)
 • Røyking, kvinner (%) (K)

____TANNHELSE_____________________________

 • Andel med feilfrie tenner - (%DMFT=0) - 3. åringer (K)
 • Karieserfaring - Tenner med fylling eller hull - (Gjennomsnitt DMFT) - 3. åringer (K)
 • Andel med feilfrie tenner - (%DMFT=0) - 5. åringer (K)
 • Karieserfaring - Tenner med fylling eller hull - (Gjennomsnitt DMFT) - 5. åringer (K)
 • Andel med feilfrie tenner - (%DMFT=0) - 12. åringer (K)
 • Karieserfaring - Tenner med fylling eller hull - (Gjennomsnitt DMFT) - 12. åringer (K)
 • Andel med feilfrie tenner - (%DMFT=0) - 18. åringer (K)
 • Karieserfaring - Tenner med fylling eller hull - (Gjennomsnitt DMFT) - 18. åringer (K)

_____ANNET________________________________

 • Barn med barnevernstiltak per 31.12. per 1 000 barn - Tiltak i alt (K)
 • Legeårsverk i kommunehelsetenesta (per 10.000 inbyggere) (K)

  

 Kjønnslikestilling

 • Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent) (K)
 • Kvinneandel blant kommunestyrerepresentanter (prosent) (K)
 • Andel menn med høyere utdanning (prosent) (K)
 • Andel kvinner med høyere utdanning (prosent) (K)
 • Andel menn (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent) (K)
 • Andel kvinner (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent) (K)
 • Gjennomsnittlig bruttoinntekt, menn (kr) (K)
 • Gjennomsnittlig bruttoinntekt, kvinner (kr) (K)
 • Andel sysselsatte menn (20-66 år) som jobber deltid (prosent) (K)
 • Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) som jobber deltid (prosent) (K)
 • Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden (K)
 • Grad av kjønnsbalansert næringsstuktur (skår) (K)
 • Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i offenlig sektor (prosent) (K)
 • Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i  privat sektor (prosent) (K)
 • Kvinneandel blant ledere (20-66 år) (prosent) (K)
 • Grad av kjønnsbalanse i utdanningsprogram på videregående skole (skår) (K)

_____FORMANNSKAPSMEDLEMMER___________

 • Andel kvinnelige formannskapsmedlemmer (%) (K)

 

Ung i Agder 2016

_____FORELDRE_______________________

 • Foreldrene har hatt dårlig råd de to siste årene (%) (K)

_____VENNER________________________

 • Plaget av ensomhet (%) (K)
 • Plaget av ensomhet (Ungdomsskole) (%) (K)
 • Plaget av ensomhet (Videregående skole) (%) (K)
 • Utsatt for mobbing hver 14. dag eller oftere (%) (K)
 • Utsatt for mobbing hver 14. dag eller oftere (Ungdomsskole) (%) (K)
 • Utsatt for mobbing hver 14. dag eller oftere (Videregående skole) (%) (K)

_____SKOLE_________________________

 • Trives på skolen (%) (K)
 • Skulket 2 ganger eller mer de siste 12 månedene (Ungdomsskole) (%) (K)
 • Tror de kommer til å ta høyere utdanning (%) (K)

_____FRITID__________________________

 • Medlem av en organisasjon, klubb, lag eller forening (%) (K)
 • Medlem av en organisasjon, klubb, lag eller forening (Ungdomsskole) (%) (K)
 • Medlem av en organisasjon, klubb, lag eller forening (Videregående skole) (%) (K)

_____NÆROMRÅDET___________________

 • Fornøyd med lokalmiljøet (%) (K)
 • Opplever at det er trygt å ferdes i nærområdet på kvelden (%) (K)
 • Synes 3-4 av tilbudene til ungdom i kommunen er gode (%) (K)

_____HELSEVANER OG ATFERD____________

 • Drikker alkohol månedlig eller oftere (%) (K)
 • Drikker alkohol månedlig eller oftere (Ungdomsskole) (%) (K)
 • Drikker alkohol månedlig eller oftere (Videregående skole) (%) (K)
 • Kjenner ungdommer som har kjørt moped eller annet motorisert kjøretøy i beruset tilstand (%) (K)
 • Tror de ville klart å skaffe hasj eller marihuana i løpet av to til tre dager (%) (K)

_____HELSE OG TRIVSEL__________________

 • Fornøyd med egen helse (%) (K)
 • Fornøyd med egen helse (Ungdomsskole) (%) (K)
 • Fornøyd med egen helse (Videregående skole) (%) (K)
 • Fornøyd med egen helse (Jenter) (%) (K)
 • Fornøyd med egen helse (Gutter) (%) (K)
 • Forekomst av psykiske plager (%) (K)
 • Forekomst av psykiske plager (Ungdomsskole) (%) (K)
 • Forekomst av psykiske plager (Videregående skole) (%) (K)
 • Forekomst av psykiske plager (Jenter) (%) (K)
 • Forekomst av psykiske plager (Gutter) (%) (K)
 • Brukt reseptfrie medikamenter minst ukentlig den siste måneden (%) (K)
 • Brukt reseptfrie medikamenter minst ukentlig den siste måneden (Jenter) (%) (K)
 • Brukt reseptfrie medikamenter minst ukentlig den siste måneden (Gutter) (%) (K)

_____TJENESTETILBUDET__________________

 • Har brukt helsesøster/helsetjenesten minst en gang i løpet av det siste året (%) (K)
 • Har brukt helsesøster eller skolelege minst en gang i løpet av det siste året (Jenter) (%) (K)
 • Har brukt helsesøster eller skolelege minst en gang i løpet av det siste året (Gutter) (%) (K)

 

Folkehelseundersøkelsen - Helse og trivsel - 2015

 • Trivsel (%)

_____HELSE______________________

 • Egenvurdert helse (2015) (%)
 • Egenvurdert helse etter utdanning, kategoriene "god" og "svært god" er slått sammen (%)
 • Egenvurdert tannhelse (2015) (%)
 • Langvarige sykdommer/helseproblemer (varighet >=6mnd) (%)
 • Langvarige begrensninger (varighet >=6mnd) (%)
 • Hvordan påvirker helseproblemene/begrensningene din hverdag?
 • Forekomst av psykiske plager; HSCL-5>2,0
 • Forekomst av psykiske plager etter utdanning; HSCL-5>2,0 (%)
 • Kropsmasseindeks (%)

_____AKTIVITET______________________

 • Deltakelse organisert aktivitet (%)
 • Deltakelse uorganisert aktivitet (%)
 • Fysisk aktivitet (%)

_____LOKALSAMFUNN_________________

 • Opplever god tilrettelegging - offentlig infrastruktur (%)