1. https://klimaservicesenteret.no/

Faktasider for klimaendringer og klimatilpasning.

 

2. http://www.statistikknett.no/

Statistikknett gir deg regionale nøkkeltall, benchmarking og statusanalyser for reiselivsnæringen.

 

3. www.kommuneprofilen.no

KommuneProfilen gir deg statistikk og nøkkeltall for kommuner, regioner, fylker, landsdeler og storbyområder.

 

4. https://www.ssb.no/statistikkbanken/

Statistisk sentralbyrå (SSB) er den sentrale institusjonen for innsamling, bearbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Offisiell statistikk er nasjonens felles faktagrunnlag og er viktig for et levende demokrati.

 

5. https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Det finnes tall om f.eks. pleie- og omsorgstjenester, barnehagedekning og saksbehandlingstid, og man kan sammenligne kommuner med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet.

 

6. http://www.ssb.no/kommunefakta

SSB har videreutviklet siden Kommunefakta hvor enn kan hente opp statistikk for hver eneste kommune i Norge. Her fremstilles de mest brukte statistikkene på en oversiktlig måte.

 

7. www.fhi.no/folkehelseprofiler

Folkehelseprofilene er unike rapporter for hver kommune og fylkeskommune. I profilene presenteres noen hovedtrekk ved befolkningens helsetilstand og påvirkningsfaktorer i form av korte tekster og enkle diagrammer. Profilene inneholder nøkkeltall knyttet til befolkning, levekår, miljø, skole, levevaner, helse og sykdom. Denne typen informasjon er særlig egnet for å se hovedtrekk, trender og utvikling over tid, og som grunnlag for sammenligninger.

 

8. www.fhi.no/helsestatistikk/statistikkbanker/kommunehelsa

Kommunehelsa statistikkbank kan benyttes for mer detaljert statistikk. Statistikkbanken er et nettbasert verktøy der det finnes flere indikatorer, og det er muligheter for å vise statistikk fordelt på kjønn og aldersgrupper. Tallmaterialet kan fremstilles i form av tabeller, diagrammer eller kart.

 

9. http://www.imdi.no/tall-og-statistikk

IMDi "Tall og statistikk over integreringen i Norge"

 

10. KS - stillingsstørrelser i helse, pleie og omsorg

Alle figurene gjelder kommunalt ansatte innen helse, pleie og omsorg (hpo). Du kan velge ønsket fylke og kommune som du vil se tall for i figurene. Kilde er KS`PAI-register. Tall basert på 10 årsverk eller mindre er skjult i tabellen. Kommuner som ønsker tall for egen kommune uten slik skjuling, kan ta kontakt med pai@ks.no. Tall som kommer opp i figurene er fra 2016.